WAR & CONFLICT BOOKERA: VIETNAM

Những người di cư bằng thuyền năm 1954 từ miền Bắc. Ảnh: wikipedia.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.