kim-tuan–wikipedia.com–dongnhacxua.com

Chân dung nhà thơ Kim Tuấn thời trẻ. Ảnh: wikipedia
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.