thu-ho–wikipedia–dongnhacxua.com

Nhạc sỹ Thu Hồ (1919 – 2000). Ảnh: wikipedia
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.