Cà phê Sài Gòn Út Lành gãi không gian Sài Gòn x°a – ¢nh: Y¾N TRINH

Cà phê Sài Gòn Út Lành gợi không gian Sài Gòn xưa. Ảnh: YẾN TRINH
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.