cat-bui–trinh-cong-son–theharmonica.net–dongnhacxua.com

Cát bụi (Trịnh Công Sơn). Ảnh: theharmonica.net
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.