co-lang-gieng

“Cô láng giềng” trong tuyển tập nhạc tiền chiến. Ảnh: ThanhNien.com.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.