ho-dinh-phuong-wikipedia.org

Thi sỹ Hồ Đình Phương (1927 – 1979). Ảnh: wikipedia.org
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.