dang-the-phong–wikipedia.com

Nhạc sỹ Đặng Thế Phong (1918-1942). Ảnh: wikipedia.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.