giao-duong-im-bong–nguyen-thien-to–phi-tam-yen–anninhthudo.vn–dongnhacxua.com

Bản nhạc “Giáo đường im bóng” được xuất bản năm 1951. Ảnh: AnNinhThuDo.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.