su-tu-da–cham-pa–do-ban–wikipedia.org–dongnhacxua.com

Sư tử đá của Chăm Pa tại thành Vijaya vẫn còn. Ảnh: wikipedia.org
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.