thap-canh-tien–thanh-do-ban–wikipedia.org–dongnhacxua.com

Tháp Cánh Tiên hiện còn trong thành Vijaya xưa. Ảnh: Wikipedia.org
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.