pham-thien-thu–phanxipang–dongnhacxua.com

Thi sĩ Phạm Thiên Thư. Ảnh: Phanxipăng
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.