du-tu-le–vanvn.net–dongnhacxua.com

Nhà thơ Du Tử Lê (ảnh: Triết Trần)
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.