du-tu-le–nguyen-dinh-toan–dongnhacxua.com

Du Tử Lê. Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.