ky-6-1-1–sbtn.tv–dongnhacxua.com

Nhạc sĩ Phạm Duy, năm 2007 – Ảnh: Diệp Đức Minh
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.