teac-x-20r–geocities.co.jp–dongnhacxua.com

Một chiếc máy hát nhạc băng cối TEAC X-20R. Ảnh: geocities.co.jp
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.