ly-ruou-mung–0–pham-dinh-chuong–sachxua.net–dongnhacxua.com

Ly rượu mừng (Phạm Đình Chương). Ảnh: sachxua.net
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.