pham-dinh-chuong–hocxa.com–dongnhacxua.com

Nhạc sỹ Phạm Đình Chương (tức ca sỹ Hoài Bắc)
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.