akai-1-4–baotreonline.com–dongnhacxua.com

Một cửa hàng thâu âm băng cối và cassette ngày trước ở trung tâm Sài Gòn – Ảnh: Internet
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.