pham-trong-cau–wikipedia.com–dongnhacxua.comjpg

Nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu (1935 – 1998).
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.