yen-thao–trieu-xuan–suytu.com–dongnhacxua.com

Nhà thơ Yên Thao. Ảnh: nhà văn Triệu Xuân.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.