phuong-chanh-hung-bang-coi–baokhanhhoa.com.vn–dongnhacxua.com

Một số băng cối được sản xuất từ trước năm 1975 trong bộ sưu tập của anh Phương Chánh Hùng. Ảnh: BaoKhanhHoa.com.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.