ngo-thuy-mien–honque.com–dongnhacxua.com

Nhạc sỹ Ngô Thụy Miên. Ảnh: HonQue.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.