Hai vã chÓng bà NgÍc Bút – téc nhà th¡ HuyÁn Chi nm 1954 ¢nh: NVCC

Huyền Chi và chồng – Ảnh: tư liệu gia đình
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.