HuyÁn Chi nm 1967

Huyền Chi năm 1967 – Ảnh: tư liệu gia đình
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.