tieng-dan-chai–0–pham-dinh-chuong–amnhacmiennam.blogspot.com–dongnhacxua.com

Tiếng dân chài (Phạm Đình Chương). Ảnh: AmNhacMienNam.blogspot.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.