tinh-khuc-thu-nhat–vu-thanh-an–nguyen-dinh-toan–nguoidothi.vn–dongnhacxua.com

Tình khúc thứ nhất (Vũ Thành An – Nguyễn Đình Toàn). Anh: NguoiDoThi.vn
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.