uot-mi–trinh-cong-son–cothommagazine.com

Ướt mi (Trịnh Công Sơn). Ảnh: CoThomMagazine.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.