van-cao–nguyen-thuy-kha–dongnhacxua.com

Chân dung Văn Cao. Ảnh: Nguyễn Thụy Kha.
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.