vet-thu-tren-lung-ngua-hoang–1–pham-duy–ngoc-chanh–amnhacmiennam–dongnhacxua.com

Vết thù trên lưng ngựa hoang (Phạm Duy – Ngọc Chánh). Ảnh: AmNhacMienNam.blogspot.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.