phan-nhan–wikipedia.com–dongnhacxua.com

Nhạc sỹ Phan Nhân (1930 – 2015). Ảnh: wikipedia.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.