trau-cau–1–phan-huynh-dieu–hopamviet.com–dongnhacxua.com

Trầu cau (Phan Huỳnh Điểu). Ảnh: HopAmViet.com
Xin ghi chú DongNhacXua.com và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.