WAR & CONFLICT BOOKERA: VIETNAM

Cảng Hải Phòng 1954. Ảnh: caulacbotinhnghesi.net
Vietnam refugees. USS Montague lowers a ladder over the side to French LSM to take refugees aboard. Haiphong, August 1954. PH1 H.S. Hemphill. (Navy) EXACT DATE SHOT UNKNOWN NARA FILE #: 080-G-644449 WAR & CONFLICT BOOK #: 386

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *