Nhạc sỹ tân nhạc

Thập niên 1900

Nguyễn Văn Tuyên (1909 – 2009)

Thập niên 1910

Đinh Nhu (1910 – 1945) | Nguyễn Xuân Khoát (1910 – 1993) | Văn Chung (1914 – 1984) | Dương Thiệu Tước (1915 – 1995) | Thẩm Oánh (1916 – 1996) | Lê Yên (1917 – 1998) | Dzoãn Mẫn (1919 – 2007)

Thập niên 1920

Phạm Duy (1921 – 2013) | Nguyễn Thiện Tơ (1921 – 2022) | Văn Cao (1923 – 1995) | Anh Bằng (1926 – 2015) |

Thập niên 1930

 Ánh Dương (1935 – 2022) | Chung Quân (1938 – 1988)