Nhạc sỹ tân nhạc

Thập niên 1900

Nguyễn Văn Tuyên (1909 – 2009)

Thập niên 1910

Đinh Nhu (1910 – 1945) | Nguyễn Xuân Khoát (1910 – 1993) | Văn Chung (1914 – 1984) | Lê Thương (1914 – 1996) | Dương Thiệu Tước (1915 – 1995) | Thẩm Oánh (1916 – 1996) | Lê Yên (1917 – 1998) | Đặng Thế Phong (1918 – 1942) | Dzoãn Mẫn (1919 – 2007)

Thập niên 1920

Hoàng Quý (1920 – 1946) | Phạm Duy (1921 – 2013) | Nguyễn Thiện Tơ (1921 – 2022) | Lưu Hữu Phước (1921 – 1989) | Đỗ Nhuận (1922 – 1991) | Văn Cao (1923 – 1995) | Nguyễn Văn Tý (1925 – 2019) | Anh Bằng (1926 – 2015) |

Thập niên 1930

Phạm Thế Mỹ (1930 – 2009) | Văn Phụng (1930 – 1999)Ánh Dương (1935 – 2022) | Chung Quân (1938 – 1988)